Leveringsvoorwaarden Zorgcircuit

Op alle overeenkomsten door Zorgcircuit en opdrachtgevers betreffende uitvoeringsopdrachten, zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zorgcircuit en opdrachtgevers betreffende uitvoerings-opdrachten voor het werven en selecteren van personeel, opleiden van personeel op basis van open inschrijving of incompany en andere vormen van opleiden dan wel begeleiding/ advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen diensten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Zorgcircuit.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst voor diensten tussen Zorgcircuit en de opdrachtgever komt tot stand door een binnen de gestelde tijd door beide ondertekende bevestiging van een (uitvoerings)offerte of een door de opdrachtgever ondertekend aanmeldingsformulier en de schriftelijke bevestiging hierop door Zorgcircuit.

Artikel 3 Wijziging overeenkomst 

 1. Indien voorafgaand aan en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Zorgcircuit en de opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Deze aanpassing zal op schrift worden gesteld.
 2. Indien Zorgcircuit en opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zorgcircuit zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

 1. a. De opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht deelname aan of de opdracht voor een opleiding of andere dienst van Zorgcircuit voor aanvang te annuleren of te verplaatsen. Dit dient te allen tijde schriftelijk en ondertekend door de opdrachtgever te geschieden.
 1. Bij annulering/verplaatsing korter dan vier weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 1. In geval dat de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet verder gaat met wat schriftelijk is overeengekomen in de uitvoeringsofferte, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5 Annulering door Zorgcircuit

 1. Zorgcircuit heeft het recht om een aangeboden dienst te annuleren.
 2. Waar mogelijk biedt Zorgcircuit de opdrachtgever een alternatief om de dienstverlening zo spoedig mogelijk te starten.

Artikel 6 Vervanging

 1. De door opdrachtgever opgegeven deelnemer voor een dienst kan deze vervangen, mits de vervanger tot de doelgroep behoort. Vervanging dient door de opdrachtgever voor aanvang schriftelijk en ondertekend kenbaar te worden gemaakt bij Zorgcircuit.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

 1. Zorgcircuit is bevoegd de overeenkomst op te schorten/ te ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet mogelijk worden geacht.

Artikel 8 Prijzen

 1. Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 9 Betaling

 1. Zorgcircuit brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na facturering op de door Zorgcircuit aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Zorgcircuit te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Zorgcircuit uitgegeven brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal en audiovisueel materiaal berust bij Zorgcircuit, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgcircuit zal door de opdrachtgevers geen enkel materiaal worden gebruikt.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden, voorkomend uit werkzaamheden van Zorgcircuit, berust uitsluitend bij Zorgcircuit.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Zorgcircuit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever voor enige schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgcircuit.